Značka
Typ
Kategórie

Obchodné podmienky

ÚvodObchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Nakupovanie tovaru na našej internetovej  stránke môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

Objednávka

 

 1. Spotrebiteľ kupuje tovar prostredníctvom objednávky u Predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.moto-cyklo.eu , elektronickou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop).
 2. Predávajúcim je  UNI - MOTO- SERVIS, Jesenského 2, 936 01 Šahy

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z.v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

 

 1. Pri každej objednávke musí Spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne  číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

 

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

 1. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme Predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.  Od odoslania objednávky Spotrebiteľom, je objednávka pre Spotrebiteľa záväzná.

 

 

I.                    Dodacie lehoty

 

 1. Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru od 5 do 10 pracovných dní od dátumu doručenia objednávky Predávajúcemu.

 

 1. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, alebo nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude Kupujúci vopred upovedomený.

 

 

II.                  Cena, platobné a prepravné podmienky

 

 1. Cena tovaru je stanovená pri každom tovare na webovej stránke Predávajúceho. Ceny uvedené na webovej stránke Predávajúceho môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Prípadná zmena ceny tovaru bude vždy oznámená Spotrebiteľovi po doručení objednávky Predávajúcemu.

 

 1. Spotrebiteľ uhrádza cenu za tovar spolu s balným a poštovným prostredníctvom: dobierky cez Slovenskú poštu, podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

 

a)        Spôsob dopravy tovaru od Predávajúceho ku Spotrebiteľovi: cez Slovenskú poštu.

 

 

3.       Preberanie tovaru

 

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na pošte, inak zodpovedá za náklady, ktoré v súvislosti s tým vznikli Predávajúcemu.

 

 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k tovaru, až uhradením celkovej sumy za tovar spolu s poštovným a balným. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Spotrebiteľa v čase, v ktorom má Spotrebiteľ tovar v držbe, má Kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať.

 

 1. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie celkovej sumy za tovar spolu s poštovným a balným a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na Kupujúceho.

 

 1. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru.

 

 

4.       Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania Predávajúceho t.j v deň, kedy objednávka bola Spotrebiteľom odoslaná. Objednávku je možné stornovať výlučne elektronickou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi Predávajúci Kupujúcemu tiež výlučne elektronickou formou.

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnejzmluvy do 7 pracovnýchdní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Spotrebiteľa a Predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho, na náklady a zodpovednosť Spotrebiteľa, v súlade s platnými právnymi predpismi. Odstúpenie od zmluvy nastáva dňom doručenia odstúpenia od zmluvy Spotrebiteľom.

 

Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí Spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná Spotrebiteľom.

 

 1. 2.       Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Spotrebiteľa, Predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, cenu zaplatenú za tovar, ktorý Spotrebiteľ uhradil za tovar, vráti Spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

 

 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v zákonom stanovených prípadoch.

 

 1. V prípade akceptovania požiadavky Spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má Predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 

a)       Tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b)       zmenila sa cena dodávateľa tovaru

c)       vystavená cena tovaru bola chybná.

 

5.       Záruka a servis

 

 1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré Spotrebiteľ obdrží pri kúpe tovaru.

 

 1. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských kúpnych zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u Predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je Spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru Predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa Spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

 

 1. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, udržiavaním tovaru v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany Spotrebiteľa alebo osoby, ktorá Spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 

 1. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča Spotrebiteľovi emailom, alebo písomne oznámiť Predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí Spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných tovarov vyzvať Spotrebiteľa k osobnému odberu tovaru (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude Spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ Spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny Predávajúci kontaktuje Spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

 

 1. Spotrebiteľ je objednaním tovaru zaviazaný, že pred vyplnením a odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, Predávajúci nezodpovedá Spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 

Práva Spotrebiteľa vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 108/2000 Z. z., Obchodného, alebo Občianskeho zákonníka.

 

 1. Predávajúci a Spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku –písomnú, alebo elektronickú formu komunikácie v súlade s vyššie uvedeným, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 22.4.2013

 

Položiek: 0
Spolu: 0,00 €
Copyright 2012 - 2024 © UNI-MOTO-SERVIS
Tvorba e-shopov - All4Shop.sk Tvorba e-shopov